Wyszukiwarka ofert pracy:

przytrzymaj CTRL i zaznacz więcej
Baner reklamowy
Poradniki


icon Zwolnienia pracowników - na co mozna liczyć 2009-05-31, 23:42:32
  Przed tygodniem pisaliśmy o zasadach zwolnień grupowych. Dzisiaj ponownie zajmiemy się przypadkami zwalniania pracowników z przyczyn od nich niezależnych, ale takimi, które nie mają charakteru zwolnień grupowych.
Przypomnijmy, że ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia wtedy, gdy pracodawca zatrudniający od 20 do 100 osób w ciągu 30 dni rozwiąże stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z minimum dziesięcioma osobami. Jeśli zatrudnia od 100 do 299 osób - z co najmniej dziesięcioma procentami pracowników, jeśli zaś zatrudnia 300 lub więcej pracowników - z minimum trzydziestoma osobami.
W przypadku, gdy pracodawca zwolni z przyczyn niedotyczących pracowników mniej osób niż limity wymagane, aby zwolnienia można było uznać za grupowe, wtedy zwolnionym pracownikom przysługują odprawy pieniężne w wysokości takiej, jak w przypadku zwolnień grupowych.
Odprawy te przysługują w wysokości:

•jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był u danego pracodawcy zatrudniony krócej niż dwa lata,
•dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od dwóch do ośmiu lat,
•trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeśli był u danego pracodawcy zatrudniony ponad osiem lat.
Wysokość odprawy oblicza się według takich zasad, jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie może przekraczać 15-krotności płacy minimalnej obowiązującej w dniu rozwiązania umowy o pracę.
Warto zauważyć, że o wysokości odprawy zwalnianego pracownika decyduje nie całkowity staż pracy, ale staż u ostatniego pracodawcy.
Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zwalniany pracownik był zatrudniony w firmie, której następcą prawnym jest obecny pracodawca. Wtedy, w celu ustalenia wysokości odprawy, zwalnianemu pracownikowi zalicza się łączny staż u obu pracodawców.
Pracownikowi zwolnionemu z przyczyn zależnych od pracodawcy, ale nie w ramach zwolnienia grupowego, nie przysługuje prawo pierwszeństwa zatrudnienia u tego samego pracodawcy w przypadku, gdyby ten ponownie zatrudniał pracowników w tej samej grupie zawodowej. Gdy pracownik stracił pracę na skutek grupowego zwolnienia, wtedy, jeśliw ciągu dwunastu miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę wyrazi ochotę powrotu, pracodawca ma obowiązek ponownie przyjąć go do pracy, jeżeli tylko w ciągu piętnastu miesięcy od daty grupowego zwolnienia będzie zatrudniał pracowników z tej samej grupy zawodowej. Pracodawca, nawet gdy znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub gdy wprowadza reorganizację w firmie i likwiduje stanowisko pracy, nie może rozwiązać stosunku pracy z zajmującym to stanowisko pracownikiem, jeżeli temu brakuje cztery lata lub mniej do osiągnięcia wieku emerytalnego i jeśli ma on wystarczający staż ubezpieczeniowy, aby wraz z osiągnięciem tego wieku uzyskać prawo do emerytury.
W takiej sytuacji pracodawca może co najwyżej wypowiedzieć pracownikowi dotychczasowe warunki pracy i płacy.
Kodeks pracy zabrania rozwiązania umowy o pracę podczas urlopu pracownika lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, chyba że minął okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Jednak zarówno w przypadku zwolnienia grupowego, jak i innych zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników, można rozwiązać umowę z pracownikiem, jeśli urlop trwa co najmniej trzy miesiące albo jeśli minął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Niezależnie od długości urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności, pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi dotychczasowe warunki pracy i płacy, nie rozwiązując z nim stosunku pracy.
Podst. prawna: Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy (...) (Dz. U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 z późn. zm.)

Piotr Patora

Źródło: Gazeta Prawna, 12 marca 2009r., Łukasz Guza, Paweł Jakubczak, Beata Lisowska, Bartosz Marczu
    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV
Agencja Pośrednictwa Pracy "Wakat"
Al. Stanów Zjednoczonych 51/523 A
04-028 Warszawa
tel +48 22 672 70 00

2011 created by ukaszq.com

statystyka przelewy24