Wyszukiwarka ofert pracy:

przytrzymaj CTRL i zaznacz więcej
Baner reklamowy
Poradniki


icon Pracodawca - staże, pożyczki, dotacje 2009-03-04, 13:00:03
  PRACE INTERWENCYJNE

Powiatowy urząd pracy i pracodawca zawierają umowę, w której:
- pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia określonej liczby bezrobotnych na czas do 6 miesięcy (lub do 12 - z refundacją za co drugi miesiąc) , a w zamian otrzymuje
- urząd pracy zwraca część kosztów poniesionych na wynagrodzenia (równowartość zasiłku oraz składki na ubezpieczenie społeczne)

ROBOTY PUBLICZNE

To zatrudnienie osoby bezrobotnej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez samorządy terytorialne, administrację rządową, a także instytucje użyteczności publicznej.

Roboty publiczne są organizowane w szczególności w ramach:
- realizowanych przez gminy, powiaty, województwa, regiony inwestycji infrastrukturalnych
- zadań związanych z opieką społeczną i obsługą bezrobotnych.

Starosta może przyznać zakładowi organizującemu roboty publiczne (na każdego skierowanego bezrobotnego) zwrot części wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Roboty publiczne są skuteczną formą pomocy bezrobotnym i pracodawcom. Podjęcie nawet czasowej pracy zachęca do dalszych poszukiwań, pozwala bezrobotnym uaktywnić się zawodowo - być pracownikiem.

Programami specjalnymi mogą być objęte osoby, które ze względu na niskie lub nieatrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje zawodowe oraz trudną sytuację na lokalnym rynku pracy są zagrożone długotrwałym bezrobociem. Programy specjalne mają na celu:
- inspirowanie zatrudnienia uczestników programu,
- wspieranie tworzenia dodatkowych miejsc pracy dla osób objętych programami,
- aktywizację zawodową uczestników programu.


Organizowane na wniosek:
- organów samorządów
- administracji rządowej
- instytucji użyteczności publicznej


Cel: w szczególności wsparcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz zadań związanych z opieką społeczną i obsługą bezrobocia.

SZKOLENIA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, może uzyskać refundację kosztów szkolenia pracowników:
50% lecz nie więcej niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę jeżeli po ukończeniu szkolenia zostaną zatrudnieni zgodnie z kierunkiem odbytego szkolenia przez tego pracodawcę, na innych stanowiskach pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Powiatowy urząd pracy może także sfinansować (w części lub całości) koszty szkolenia pracowników będących w okresie wypowiedzenia a zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
SZKOLENIA (TUS)
kandydatów do pracy na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych

Korzyści pracodawcy:
- uczestnictwo w doborze kandydatów na szkolenie, będących jednocześnie potencjalnymi pracownikami,
- wpływ na dobór jednostki szkolącej, której zostanie powierzone szkolenie,
- dostosowanie programu i warunków przeprowadzenia szkolenia do wymagań pracodawcy (w tym możliwość zorganizowania zajęć praktycznych w zakładzie pracy),
- bieżące monitorowanie przebiegu szkolenia i dokonywanie oceny postępów w nauce uczestników szkolenia,
- uczestnictwo w egzaminie końcowym oraz
- dostosowanie poziomu wynagrodzenia osób zatrudnionych po szkoleniu do poziomu ich kwalifikacji zawodowych.

Pracodawca, powiatowy urząd pracy i jednostka szkoląca zawierają “trójstronną umowę szkoleniową”, na mocy której:
- powiatowy urząd pracy zobowiązuje się do skierowania na szkolenie i sfinansowania kosztów szkolenia określonej liczby osób bezrobotnych,
- pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu szkolenia,
- jednostka szkoląca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z wymogami określonymi przez powiatowy urząd pracy i pracodawcę.
REFUNDACJA ZA ZATRUDNIANIE ABSOLWENTÓW

Warunkiem uzyskania refundacji jest zatrudnienie absolwenta, skierowanego przez powiatowy urząd pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy - po podpisaniu odpowiedniej umowy.

Powiatowy urząd pracy zwraca pracodawcy kwotę uzgodnioną przed skierowaniem absolwenta do maksymalnej wysokości:
- kwoty zasiłku i składki na ubezpieczenie społeczne - przez okres do 12 miesięcy (561,93 zł) lub
- najniższego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne (895,89 zł) jeżeli zatrudnienie absolwenta trwa 18 miesięcy a refundacja następuje za co drugi miesiąc. (Według odrębnych przepisów pracodawca, który zatrudnił absolwenta skierowanego przez powiatowy urząd pracy, zwolniony jest od ustalania składki od wynagrodzeń na Fundusz Pracy, przez okres 12 miesięcy od dnia zatrudnienia absolwenta.)
STAŻ ABSOLWENCKI

Cel: nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez absolwenta, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.
Koszty ponosi powiatowy urząd pracy.
Warunki i zobowiązania pracodawcy:
- program stażu jest określony w umowie zawartej pomiędzy powiatowym urzędem pracy a pracodawcą na czas od 3 do 12 miesięcy
- zapewnienie warunków pracy przewidzianych dla pracowników zatrudnianych na danym stanowisku
- wyznaczenia pracownika, który będzie stażystę nadzorował (otrzymując z tego tytułu 10% kwoty stypendium przysługującego absolwentom).

Pracodawca przyjmując absolwenta na staż otrzymuje świadczenie pracy, nie ponosząc przy tym kosztów wynagrodzenia za świadczoną przez absolwenta pracę. Ponadto ma możliwość sprawdzenia przydatności zawodowej w firmie po kątem zatrudnienia po zakończeniu stażu.
PROGRAMY SPECJALNE

Programami mogą być objęte osoby zakwalifikowane przez powiatowy urząd pracy (np. bezrobotni, pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy –stosunku służbowego –z przyczyn dotyczących zakładu pracy, poszukujący pracy, długotrwale bezrobotni itp.)
W ramach umowy pomiędzy kierownikiem powiatowego urzędu pracy oraz pracodawcą - na zasadach i warunkach określonych w kosztorysie – mogą być finansowane m.in. następujące przedsięwzięcia:
- refundowanie pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy,
- refundowanie pracodawcy części kosztów dowozu do pracy osób zatrudnionych na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy i z powrotem,
- refundowanie osobie objętej programem specjalnym części kosztów dojazdu do pracy, w związku z zatrudnieniem poza miejscem stałego zamieszkania,
- refundowanie osobie objętej programem części kosztów zakwaterowania, w związku z podjęciem pracy poza miejscem stałego zamieszkania,
- refundowanie pracodawcy części kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanych osób, pod warunkiem zatrudniania ich przez okres co najmniej 12 miesięcy,
- refundowanie pracodawcy kosztów szkolenia, pod warunkiem zatrudniania skierowanej osoby przez okres co najmniej 12 miesięcy, jeżeli osoba ta nie posiada żadnych kwalifikacji lub posiada kwalifikacje, na które brak jest ofert pracy na lokalnym rynku pracy,
- przyznanie pracodawcy jednorazowej refundacji wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, pod warunkiem zatrudniania przez okres co najmniej 12 miesięcy skierowanej osoby,
- udzielenie pracodawcy pożyczki ze środków Funduszu Pracy na tworzenie dla skierowanych osób dodatkowych miejsc pracy,
- udzielenie pracodawcy nieoprocentowanej pożyczki ze środków Funduszu Pracy na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, pod warunkiem zatrudniania skierowanych osób przez okres co najmniej 36 miesięcy,
- refundowanie pracodawcy części kosztów z tytułu spłaty odsetek od kredytu udzielonego przez bank (instytucje) na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, pod warunkiem zatrudniania skierowanych osób przez okres co najmniej 24 miesięcy
- refundowanie pracodawcom za skierowanych bezrobotnych części kosztów poniesionych na szkolenie zawodowe w miejscu pracy.

Mogą być objęte osoby, które ze względu na niskie lub nieatrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje zawodowe oraz trudną sytuację na lokalnym rynku pracy są zagrożone długotrwałym bezrobociem. Programy specjalne mają na celu:
- inspirowanie zatrudnienia uczestników programu,
- wspieranie tworzenia dodatkowych miejsc pracy dla osób objętych programami,
- aktywizację zawodową uczestników programu.

Programami specjalnymi mogą być objęci:
- bezrobotni,
- pracownicy w okresie wypowiedzenia pracy, z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- poszukujący pracy otrzymujący świadczenia socjalne lub zasiłek socjalny.

Cechą charakterystyczną programów specjalnych jest możliwość łączenia różnych programów rynku pracy.

Programy specjalne są finansowane ze środków Funduszu Pracy, ale mogą być także finansowane ze środków organizacji i instytucji współdziałających.
POŻYCZKI
z Funduszu Pracy dla pracodawców na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy

Warunki pożyczki określa umowa pomiędzy powiatowym urzędem pracy i pracodawcą przy czym:
Wysokość pożyczki, jaka może być udzielona na utworzenie jednego dodatkowego miejsca pracy, nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Oprocentowanie pożyczki w stosunku rocznym jest zmienne i wynosi (stan na dzień 01.09.2001 r.):
- 5,85% w powiatach (gminach) uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,
- 9,75% w pozostałych powiatach (gminach).
Spełnione są warunki:
- pracodawca w okresie ostatnich 12 miesięcy nie zmniejszył zatrudnienia (chyba że wynikało to z sezonowości produkcji lub usług),
- pracodawcy nie udzielono dotychczas pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy,
- pracodawca dotrzymał warunki umowy i spłacił poprzednią pożyczkę wraz z oprocentowaniem,
- pracodawcy nie udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, pracodawca lub podmiot gospodarczy dotrzymał warunki umowy i spłacił pożyczkę wraz z oprocentowaniem.


Pożyczka na utworzenie 20 lub więcej dodatkowych miejsc pracy może być udzielona po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowej rady zatrudnienia.
Karencja spłaty kapitału i odsetek od udzielonej pożyczki nie przekracza 6 miesięcy, a na utworzenie miejsc pracy w gospodarstwie rolnym - 12 miesięcy.
Okres całkowitej spłaty pożyczki nie może przekroczyć 3 lat, zaś okres spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie dodatkowych miejsc pracy w gospodarstwie rolnym 4 lat.
Zmienne oprocentowanie pożyczek udzielanych z Funduszu Pracy odnoszone jest do stopy oprocentowania kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, która od dnia 01.09.2001 r. wynosi 19,5%.

Pożyczki z Funduszu Pracy dla pracodawców na utworzenie dodatkowych miejsc pracy w ramach programów specjalnych

Oferta dla pracodawców, biorących udział w takim programie obejmuje, oprócz różnego rodzaju refundacji np. wynagrodzenia, części kosztów szkolenia, czy składki na ubezpieczenie społeczne:
- pożyczki ze środków Funduszu Pracy na utworzenie dodatkowych miejsc pracy z tym, że oprocentowanie pożyczki może być o połowę niższe od obowiązującego przy udzielaniu pożyczek na utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych zamieszkałych w powiatach (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, pod warunkiem zatrudniania skierowanych osób przez okres co najmniej 24 miesięcy,
- nieoprocentowane pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, pod warunkiem zatrudniania skierowanych osób przez okres co najmniej 36 miesięcy.

PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE
wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

A. linia kredytowa europejskiego funduszu rozwoju wsi polskiej “Counterpart Fund” i Krajowego Urzędu Pracy

Cel:
kredytowanie przedsięwzięć (inwestycji) pracodawców prowadzonych na wsi i w miastach do 15 tys. mieszkańców.

Banki kredytujące: BIG Bank Gdański S.A. oraz Kredyt Bank S.A.

Przedmiot kredytowania: nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych z zakresu pozarolniczej działalności o charakterze małej przedsiębiorczości w dziedzinie produkcji lub usług.
Preferowane są powiaty (gminy) uznane za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w tym zwłaszcza obszary postpegeerowskie.
Oczekiwane efekty: utworzenie nowych, stałych miejsc pracy dla bezrobotnych, w wymiarze do 12 osób (zatrudnionych na stałe, w pełnym wymiarze czasu pracy).
W przypadku podmiotów, które już prowadzą działalność gospodarczą, liczba pracowników w chwili złożenia wniosku o kredyt nie może przekraczać łącznie 30 osób.
Informacje można uzyskać w banku kredytującym lub Krajowym Urzędzie Pracy.
Z kredytowania wyłączone są: sklepy spożywcze, bary, restauracje oraz wszelkie formy wyszynku napojów alkoholowych, finansowanie regulacji stosunków własnościowych w zakresie nieruchomości (np. zakup dzierżawionych obiektów) oraz refundacja już poniesionych wydatków inwestycyjnych.
O kredyt nie mogą ubiegać się jednostki państwowe oraz spółdzielcze.
Kredyty mogą być udzielane do wysokości 70% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego, natomiast pozostałe 30% stanowią środki własne inwestora, przy czym maksymalne kwoty kredytu nie mogą przekroczyć:
- 30 000 zł na jedno miejsce pracy powstające w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego,
360 000 zł na jedno zadanie inwestycyjne.
Kredyty mogą być udzielane na okres do 5 lat (wliczając w to okres rocznej karencji).
Oprocentowanie kredytu dla inwestora w stosunku rocznym jest zmienne i obecnie wynosi:
- 4,03% na tworzenie nowych miejsc pracy w powiatach (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,
- 7,73% na tworzenie nowych miejsc pracy na pozostałych terenach wiejskich lub w miastach do 15 tys. mieszkańców.


B. linia kredytowa Agencji Własności rolnej Skarbu Państwa

Cel:
kredytowanie przedsięwzięć w zakresie małej przedsiębiorczości o charakterze pozarolniczym przy zatrudnianiu bezrobotnych, byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych oraz członków ich rodzin, na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, z preferencją rejonów, gdzie funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne.

Kredytodawcy: Kapitał linii kredytowej pochodzi ze środków Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa; Krajowy Urząd Pracy dofinansowuje za pośrednictwem Wielkopolskiego Banku Rolniczego S.A. oraz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. odsetki od udzielanych i realizowanych przez banki kredytów.

Przedmiot kredytowania:
- zakup, budowa, rozbudowa, modernizacja lub adaptację obiektów produkcyjno-usługowych,
- wyposażenie inwestycyjne tych obiektów w maszyny, urządzenia i ręczne narzędzia pracy (z wyłączeniem sklepów spożywczych, barów i restauracji oraz wszelkich innych form wyszynku napojów alkoholowych, przedsięwzięć związanych z prowadze-niem jakiejkolwiek działalności w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej).
Oprocentowanie różne, w zależności od banku kredytującego: - w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego, nie więcej jednak niż 200 000 zł. Pozostałe 20% stanowią środki własne kredytobiorcy.
W wyniku realizacji inwestycji musi nastąpić wzrost zatrudnienia o co najmniej 1 osobę na każde 25 000 zł udzielonego kredytu.
Inwestycyjne przedsięwzięcia gospodarcze powinny tworzyć nowe, stałe miejsca pracy dla bezrobotnych w liczbie do 8 osób (zatrudnionych na stałe, w pełnym wymiarze czasu pracy).
- w Wielkopolskim Banku Rolniczym S.A. kredyty mogą być udzielane do wysokości 80% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego. Wymagane minimum środków własnych kredytobiorcy wynosi 20%.
Maksymalne jednostkowe kwoty kredytu nie mogą przekroczyć: 25000 zł na jedno miejsce pracy powstające w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz 250000 zł na jedno zadanie inwestycyjne.
W przypadku podmiotów prowadzących już działalność gospodarczą liczba zatrudnionych pracowników w chwili złożenia wniosku o kredyt nie może przekraczać łącznie 30 osób. Warunek ten nie dotyczy przedsiębiorstw tworzących filie oraz podmioty zależne na terenie objętym kredytowaniem.
- 0,80% - w przypadku udzielania kredytu pracodawcom na utworzenie nowych, dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych w gminach uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym
- 4,50% - w przypadku udzielania kredytu na utworzenie nowych, dodatkowych miejsc pracy w innych gminach niż uznane za zagrożone bezrobociem strukturalnym.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 stycznia 2001 roku w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym

§ 2; ... w powiatach (gminach) wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia stosuje się instrumenty ekonomiczno-finansowe oraz preferencje przewidziane w:

1) ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 oraz z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324) - dla gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,

2) ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324) - dla podatników używających środków trwałych w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym albo zagrożonych recesją i degradacją społeczną,

3) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27) - dla podatników używających środków trwałych albo korzystających z ulg uczniowskich w gminach o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo zagrożonych recesją i degradacją społeczną.
    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV
Agencja Pośrednictwa Pracy "Wakat"
Al. Stanów Zjednoczonych 51/523 A
04-028 Warszawa
tel +48 22 672 70 00

2011 created by ukaszq.com

statystyka przelewy24