Wyszukiwarka ofert pracy:

przytrzymaj CTRL i zaznacz więcej
Baner reklamowy
Aktualności


icon Absolwent 2009-03-04, 10:53:45
  WEJŚCIE NA RYNEK PRACY

Ułatwienie startu zawodowego bezrobotnym absolwentomDla młodzieży start w życie zawodowe ma szczególne znaczenie. To właśnie pierwsza praca na ogół decyduje o dalszej karierze zawodowej. Młodzi ludzie, wchodzący w życie zawodowe, często nie zdają sobie sprawy z własnych atutów, nie zastanawiają się nad nimi. Ich poczuciu niepewności na rynku pracy towarzyszą zwykle wątpliwości, co do słuszności wyboru i poczucie niewiary w skuteczność własnych działań. Wynikać one mogą z braku informacji o rynku pracy. Rynek pracy jest tym szczególnym miejscem, na którym obowiązują pewne prawa, do których trzeba się dostosować, by znaleźć na nim swoje miejsce, a poznanie tych praw ułatwi poruszanie się na rynku pracy.

Dlatego jednym z głównych zadań urzędów pracy jest pomoc młodzieży w wyborze i uzyskaniu miejsca pracy, czyli podjęciu jednej z najważniejszych życiowych decyzji.

Absolwenci szkół, rejestrujący się w urzędach pracy, mogą skorzystać również z odrębnych, przewidzianych w ustawie, programów rynku pracy:UMOWY ABSOLWENCKIEto narzędzie tworzenia dodatkowych miejsc pracy stałej. Polegają one na zatrudnianiu przez pracodawcę bezrobotnego absolwenta, przez 12 lub 18 miesięcy, jeżeli zatrudnienie to nastąpi w wyniku zawarcia umowy między starostą a pracodawcą. Podczas takiego zatrudnienia starosta zwraca pracodawcy część poniesionych kosztów utworzenia miejsca pracy dla absolwenta.STAŻE ABSOLWENCKIEumożliwiają doskonalenie kwalifikacji zawodowych absolwentom różnego typu szkół ponadpodstawowych. Okres odbywania stażu nie powinien przekraczać 12 miesięcy. Absolwent odbywa staż na stanowisku pracy na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą. Staże umożliwiają wykonywanie pracy przez absolwentów, według ustalonego przez starostę i pracodawcę programu, zgodnie z zasadami funkcjonowania firmy, bez ponoszenia kosztów wynagrodzenia przez pracodawcę. Pracodawca w trakcie odbywania stażu przez absolwenta ma możliwość sprawdzania jego przydatności zawodowej, społecznej i indywidualnej. Absolwent ma z kolei okazję do zaprezentowania swoich umiejętności, a pozyskując doświadczenie zawodowe staje się pełnowartościowym kandydatem do pracy.STYPENDIA- absolwentowi skierowanemu przez starostę na szkolenie przysługuje, w okresie jego trwania, stypendium w wysokości 60% kwoty zasiłku podstawowego;

- absolwentowi skierowanemu przez starostę na staż absolwencki, w trakcie jego trwania, przysługuje stypendium w wysokości zasiłku podstawowego;

- bezrobotnemu zamieszkałemu w powiecie (gminie) uznanym za zagrożony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, który, po utracie statusu absolwenta, w ciągu 6 miesięcy podjął dalszą naukę w systemie wieczorowym lub zaocznym w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazialnej albo w szkole wyższej, starosta na wniosek bezrobotnego przyznaje stypendium w wysokości 60% zasiłku podstawowego, wypłacane przez okres 12 miesięcy.PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNEabsolwent na swój wniosek lub po wyrażeniu zgody może być skierowany przez starostę (na zasadach robót publicznych) do wykonywania prac przez okres do 6 miesięcy. Praca społecznie - użyteczna nie jest związana z wyuczonym zawodem i może być wykonywana w wymiarze nie przekraczającym połowy wymiaru czasu pracy. Prace te organizowane są przez instytucje użyteczności publicznej oraz organizacje zajmujące się problematyką: kultury, oświaty, sportu, turystyki, opieki zdrowotnej lub społecznej. Starosta zwraca pracodawcy zatrudniającego absolwenta część poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne.PROGRAM "ABSOLWENT"jest ogólnopolskim programem przeznaczonym dla nowo rejestrujących się absolwentów szkół ponadpodstawowych. Oprócz wszystkich opisanych wcześniej programów rynku pracy w programie "Absolwent" stosowany jest także nowy pakiet pomocy młodzieży w podejmowaniu decyzji zawodowych i pracy, tzw. "Indywidualny Plan Działania".

Realizując "Indywidualny Plan Działania", absolwenci aktywnie poszukują pracy. Pomagają im w tym pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, liderzy klubu pracy.

W trakcie uczestnictwa w programie absolwenci biorą również udział w "Warsztatach Poszukiwania Pracy" oraz wykorzystują specjalny zeszyt ułatwiający planowe i skuteczne poszukiwanie pracy.

Celem strategicznym programu "Absolwent" jest zwiększenie zatrudnienia bezrobotnych absolwentów oraz umożliwienie każdemu nowo rejestrującemu się absolwentowi skorzystania z oferty pracy lub odpowiedniego programu aktywizacji zawodowej przed upływem 6 miesięcy od daty rejestracji.Źródło: MP i PS


    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV
Agencja Pośrednictwa Pracy "Wakat"
Al. Stanów Zjednoczonych 51/523 A
04-028 Warszawa
tel +48 22 672 70 00

2011 created by ukaszq.com

statystyka przelewy24