Wyszukiwarka ofert pracy:

przytrzymaj CTRL i zaznacz więcej
Baner reklamowy
Aktualności


icon Telepraca - prawa i obowiązki pracodawcy 2010-03-03, 19:24:51
 

Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną) i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem tychże środków komunikacji.

 


Strony określają w odrębnej umowie, że decydują się na wykonywanie pracy w formie telepracy i mogą o tym postanowić przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia.


Warunki stosowania telepracy przez pracodawcę określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a zakładową organizacją związkową.


Do obowiązków pracodawcy względem telepracownika należy:  • dostarczanie telepracownikowi sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy,

  • ubezpieczenie sprzętu,

  • pokrycie kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,

  • zapewnienie telepracownikowi pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi sprzętu,

  • określenie zakresu ubezpieczenia i zasad wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stanowiącego własność telepracownika,

  • określenie zasad porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym też sposobu potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy,

  • określenie zasad ochrony danych przekazywanych telepracownikowi oraz przeprowadzania w miarę potrzeb instruktażu i szkoleń w tym zakresie.


Natomiast do podstawowego prawa pracodawcy należy kontrolowanie wykonywania pracy przez telepracownika w miejscu wykonywania pracy.


Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca ma prawo (za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość) przeprowadzać kontrolę:  • wykonywania pracy,

  • w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, a także jego instalacji,

  • w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Pierwszą kontrolę przeprowadza się na wniosek telepracownika przed rozpoczęciem przez niego wykonywania pracy. Natomiast sposób przeprowadzania następnych kontroli pracodawca dostosowuje do miejsca wykonywania pracy i charakteru pracy. Należy jednak pamiętać, że wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.Źródło: INFOR
    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV
Agencja Pośrednictwa Pracy "Wakat"
Al. Stanów Zjednoczonych 51/523 A
04-028 Warszawa
tel +48 22 672 70 00

2011 created by ukaszq.com

statystyka przelewy24