Wyszukiwarka ofert pracy:

przytrzymaj CTRL i zaznacz więcej
Baner reklamowy
Aktualności


icon Telepraca 2009-05-31, 23:18:02
 

Od 16 października 2007r. obowiązują w Kodeksie pracy nowowprowadzone zapisy o zatrudnianiu pracowników w formie telepracy. Wcześniej ta forma zatrudnienia nie była nigdzie uregulowana. Telepraca oznacza wykonywanie powierzonych zadań regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, np. internetu. Wykonywanie pracy w formie telepracy powinno charakteryzować się (jak każdy klasyczny stosunek pracy) odpłatnym, osobistym wykonywaniem pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem.

Telepraca ma szczególne znaczenie jako forma zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W związku z tym wprowadzono zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w wyniku których zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach: • uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

 • zatrudnienia w formie telepracy.


Celem tej zmiany jest umożliwienie wykonywania pracy w formie telepracy, u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, również przez osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Co ważne, by pracodawca móc zatrudniać pracowników w formie telepracy, musi utworzyć odrębny dokument będący porozumieniem bądź regulaminem. Ta forma zatrudnienia wymaga bowiem, by jej warunki zostały ustalone w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a gdy taka nie działa u pracodawców - należy przeprowadzić konsultacje z przedstawicielami pracowników.

Telepracownikiem stać się może osoba, która po raz pierwszy podpisuje umowę o pracę z danym pracodawcą, lub osoba, która jest już jego pracownikiem. Umowa o pracę w formie telepracy zawierać musi wszystkie elementy wymagane dla każdej umowy o pracę, tj.: 1. strony umowy,

 2. rodzaj umowy,

 3. data zawarcia umowy,

 4. rodzaj pracy - najczęściej będzie to nazwa stanowiska,

 5. miejsce wykonywania pracy,

 6. wynagrodzenie za pracę, ze wskazaniem jego składników,

 7. wymiar czasu pracy,

 8. termin rozpoczęcia pracy,


i dodatkowo uzgodnione pomiędzy stronami umowy warunki wykonywania pracy w tej formie.

W trakcie trwania zatrudnienia podjęcie tej formy zatrudnienia może nastąpić na podstawie wniosku którejś ze stron umowy i porozumienia stron zawartego między pracodawcą a pracownikiem, w którym określa się warunki wykonywania telepracy.

Jeżeli wniosek o zmianę charakteru zatrudnienia pochodzi od pracownika, pracodawca powinien wziąć pod uwagę prośbę pracownika i w miarę istniejących możliwości umożliwić mu wykonywanie obowiązków służbowych w tej formie.

Art. 42 § 4 Kodeksu pracy dopuszcza powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy. Tego rozwiązania nie można zastosować próbując zmusić pracownika do podjęcia zadań w formie telepracy!

Brak zgody pracownika na wykonywanie pracy w formie telepracy jest wiążący dla pracodawcy i nie może powodować żadnych negatywnych następstw dla pracownika.

Jeśli do wykonywania telepracy doszło w trakcie trwania stosunku pracy, każda ze stron tego stosunku może wystąpić w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia pracy w takiej formie z wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w takiej formie. Wniosek taki jest wiążący i należy w określonym przez strony terminie, jednak nie dłuższym niż 30 dni, przywrócić poprzednie warunki pracy. Wniosek taki nie musi zawierać żadnego uzasadnienia. Co ważne - powrót do poprzednich warunków pracy nie wymaga zmiany umowy o pracę.

Jeżeli natomiast pracownik złoży taki wniosek w terminie przekraczającym owe 3 miesiące, pracodawca może przywrócić dawną formę zatrudnienia tylko w przypadku, gdy ma taką możliwość.

Jeżeli z takim wnioskiem po trzymiesięcznym okresie wystąpi pracodawca, a pracownik nie zgadza się na zmianę formy zatrudnienia, pracodawca może zmienić warunki pracy poprzez zastosowanie instytucji wypowiedzenia zmieniającego.

Pracodawca zatrudniający pracownika w formie telepracy musi sprostać pewnym obowiązkom nałożonym przez niego przez przepisy Kodeksu pracy. Należą do nich: • dostarczenie telepracownikowi niezbędnego sprzętu do wykonywania pracy w tej formie, w szczególności spełniającego odpowiednie wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • ubezpieczenie tego sprzętu,

 • pokrycie kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,

 • zapewnienie telepracownikowi pomocy technicznej i niezbędnego szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.


Strony umowy o telepracę mogą w odrębnej umowie określić szczegółowo i inaczej kwestie dotyczące zasad korzystania i ubezpieczenia sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy. Strony mogą na przykład ustalić w takiej umowie, iż za odpowiednim ekwiwalentem telepracownik będzie korzystał z własnego sprzętu. Pamiętać należy, iż ekwiwalent ten musi być współmierny do ponoszonych przez pracownika kosztów eksploatacji sprzętu. W umowie takiej można ponadto ustalić zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika, w tym sposób potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy, a także sposób i formę kontroli wykonania pracy.

Pracodawca ma prawo do kontrolowania telepracownika w miejscu wykonywania pracy w zakresie wykonywania pracy, w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu bądź instalacji sprzętu oraz w zakresie bhp lecz jeżeli praca ta wykonywana jest w domu pracodawca musi uzyskać uprzednio zgodę pracownika na piśmie, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pierwszą kontrolę w zakresie bhp pracodawca przeprowadza na wniosek telepracownika przed rozpoczęciem przez niego wykonywania pracy.

Pracodawca jest obowiązany do realizacji wobec telepracownika wszystkich obowiązków z zakresu bhp, z wyłączeniem - wobec telepracownika wykonującego pracę w domu: obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń, obowiązków dotyczących obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy i obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, uwzględniając odrębności związane z warunkami wykonywania pracy w formie telepracy. Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia pracy w formie telepracy, jak również odmowy podjęcia takiej pracy.

    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV
Agencja Pośrednictwa Pracy "Wakat"
Al. Stanów Zjednoczonych 51/523 A
04-028 Warszawa
tel +48 22 672 70 00

2011 created by ukaszq.com

statystyka przelewy24