Wyszukiwarka ofert pracy:

przytrzymaj CTRL i zaznacz więcej
Baner reklamowy
Aktualności


icon Inna strona umowy niż pracodawca 2009-05-31, 23:12:17
 
Zawarcie umowy o pracę, na podstawie której pracownik świadczy pracę na rzecz innego podmiotu niż podmiot, z którym zawarł umowę jest dopuszczalne tylko w przypadku, jeśli drugą stroną umowy jest agencja pracy tymczasowej.
Zgodnie z art. 22 §1 Kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Stosunek pracy powstaje m. in. poprzez zawarcie umowy o pracę. Strony umowy o pracę są jednocześnie stronami stosunku pracy.

Jedynie agencje pracy tymczasowej, działające na podstawie na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) mogą zawierać z pracownikiem umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a praca świadczona jest na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika (osoby trzeciej w stosunku do agencji i pracownika). Pracodawca użytkownik wyznacza pracownikowi agencji pracy tymczasowej zadania i kontroluje ich wykonanie.

Kwestię zatrudniania pracowników na podstawie tak skonstruowanej umowy regulują przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.). Należy przy tym podkreślić, że taką umowę mogą zawierać z pracownikiem wyłącznie podmioty działające jako agencje pracy tymczasowej, wpisane do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez marszałka województwa.

 


    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV
Agencja Pośrednictwa Pracy "Wakat"
Al. Stanów Zjednoczonych 51/523 A
04-028 Warszawa
tel +48 22 672 70 00

2011 created by ukaszq.com

statystyka przelewy24